2-1 3-1 4-1 External Labs Schedule

External Lab Schedule II B.Tech I Sem JNTUK Oct - 2019 click here
External Lab Schedule III B.Tech I Sem JNTUK Oct - 2019 click here
External Lab Schedule IV B.Tech I Sem JNTUK Oct - 2019 click here